Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Để chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:  1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
  2. Tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và đúng quy định.
  3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID[1]19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, vừa chỉ đạo phát triển sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.
  4. Các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm2021 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /CT-BNN-VP Hà Nội, ngày tháng năm 2022 2 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.
  5. Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, lịch làm việc trong dịp Tết đảm bảo các hoạt động thông suốt, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc ùn tắc, trì trệ; tham gia đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo chấp hành pháp luật và an toàn giao thông; kiểm tra, khắc phục nguy cơ không để xảy ra cháy nổ.

Toàn văn chỉ thị Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tải tại đây)

Mard.gov.vn30280