Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách Nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

- Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai các nội dung theo hướng dẫn như sau: 

 Công khai dự toán ngân sách theo năm  Công khai quyết toán ngân sách theo năm
 STT Năm   Tải về  STT  Năm  Tải về
 1  2022  (3692/QĐ-BNN-TC ngày 29/09/2022) 1

2021

(706/QĐ-BNN-TC: công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021)

(1384/QĐ-BNN-TC: công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kinh phí trợ giá sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống lâm nghiệp)

 2  2021 (1341/QĐ-BNN-TC) 2

2020

 

(5069/QĐ-BNN-TC: quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020)

(160/QĐ-BNN-TC:kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống lâm nghiệp)

 (53/2022/QH15: phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020)

3 2020 (365/QĐ-BNN-TC) 3

2019

 

 (419/QĐ-BNN-TC)

(439/QĐ-BNN-TC: kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống gốc giống TS và kinh phí SX, cung ứng sản phẩm thuốc HCG cho cá đẻ)

(4532/QĐ/BNN-TC: Nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia, Cuba)

4 2019  (803/QĐ-BNN-TC) 4

2018

 (364/QĐ-BNN-TC)

 (4507/QĐ-BNN-TC: Nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia, Cuba, Mozambique)

      5 2017  (804/QĐ-BNN-TC)