Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách Nhà nước

  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai các nội dung theo hướng dẫn như sau: 

 

 Công khai dự toán ngân sách theo năm  Công khai quyết toán ngân sách theo năm
 STT Năm   Tải về  STT  Năm  Tải về
1 2019   1 2017  
2 2020 2 2018