Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Tài chính, tài sản công

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

- Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai các nội dung theo hướng dẫn như sau:  

 
STT Năm công bố Công khai Dự toán, Tài sản theo năm Công khai Quyết toán ngân sách theo năm
1 2022

 ⇒ Quyết định số 3692/QĐ-BNN-TC ngày 29/09/2022.

 ⇒ Số liệu công khai tài sản.

 
2 2021  ⇒ Quyết định số 1341/QĐ-BNN-TC.

  ⇒  Quyết định số 706/QĐ-BNN-TC, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

  ⇒  Quyết định số 1384/QĐ-BNN-TC, công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kinh phí trợ giá sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống lâm nghiệp).

3 2020  ⇒  Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC.

  ⇒  Quyết định số 5069/QĐ-BNN-TC quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  ⇒  Quyết định số 160/QĐ-BNN-TC, kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống lâm nghiệp.

  ⇒  Quyết định số 53/2022/QH15, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

4 2019   ⇒  Quyết định số 803/QĐ-BNN-TC.

  ⇒ Quyết định số 419/QĐ-BNN-TC.

  ⇒ Quyết định số 439/QĐ-BNN-TC: kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống gốc giống TS và kinh phí SX, cung ứng sản phẩm thuốc HCG cho cá đẻ.

  ⇒ Quyết định số 4532/QĐ/BNN-TC: Nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia, Cuba.

5 2018  

  ⇒ Quyết định số 364/QĐ-BNN-TC.

  ⇒ Quyết định số 4507/QĐ-BNN-TC Nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia, Cuba, Mozambique.

6 2017     ⇒ Quyết định số 804/QĐ-BNN-TC.