Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Giới thiệu Danh bạ điện thoại

TÌM KIẾM THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN CHUNG

{{Tieude}}

Họ tên/CQ Chức vụ SĐT CQ Số di động Email
{{item1.Title}} {{item1.ChucVu}} {{item1.SDTCoQuan}} {{item1.SDTDiDong}} {{item1.Email}}
Danh sách điện thoại, địa chỉ cơ quan
STT Họ tên, đơn vị Địa chỉ
{{item1.STT}} {{item1.Title}}
    Danh sách tên, điện thoại
    STT Họ tên, đơn vị Chức vụ Sđt cơ quan Số di động Email
    {{item1.STT}} {{item1.Title}} {{item1.ChucVu}} {{item1.SDTCoQuan}} {{item1.SDTDiDong}} {{item1.Email}}

      PHẢN HỒI DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP