Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Căn cứ Khoản 5, Điều 84, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 quy định về việc công khai danh sách tập thể/cá nhân trước khi đề nghị khen thưởng Huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai danh sách tập thể/cá nhân đề nghị xét Huân chương và Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đợt 1 năm 2024 như sau:Danh sách tập thể / cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước đợt 1- năm 2024, vui lòng xem Tại đây

Vụ TCCB32868