Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 11/11/2022, tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Khuyến nông trong vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị”.


Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại diễn đàn

Đến nay, cả nước có gần 7.000 chuỗi liên kết nông nghiệp gồm hơn 3.200 chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện từ trước khi có Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (chiếm 47,83%); 1.644 chuỗi liên kết có chứng nhận an toàn thực phẩm (chiếm 23,74%) và 2.038 chuỗi liên kết được xây dựng theo quy định Nghị định 98 (chiếm 29,43%).

Hiện nay, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia, nhất là đối với nông dân, góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo hợp đồng.

Tại thành phố Hải Phòng, tính từ tháng 4/2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Phòng đã ra quyết định thành lập 135 tổ khuyến nông cộng đồng và ban hành quy chế hoạt động theo kèm. Tại Hải Phòng, thành phố đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nên hình thành được nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hoá, hỗ trợ triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung với trên 20.000 ha sản xuất nông sản theo hướng hàng hoá. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển các chuỗi giá trị này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế khi quy mô sản xuất nông nghiệp tại các địa phương còn nhỏ, manh mún; tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ chưa cao, thiếu những hợp tác xã, doanh nghiệp đủ năng lực để đứng ra liên kết sản xuất với nông dân…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận vào các vấn đề như: Đổi mới thể chế phát triển hợp tác xã; cơ chế, giải pháp phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Đổi mới khuyến nông nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho nông dân, hợp tác xã gắn với phát triển liên kết chuỗi giá trị; Giải pháp nhằm phát huy vai trò kết nối của khuyến nông trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; Giải pháp nhằm chuyển đổi nhận thức, phát huy nội lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; Cơ chế, giải pháp thúc đẩy liên kết, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm và bền vững trong chuỗi giá trị; Cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...

Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu và là giải pháp tối ưu đem lại hiệu quả lớn, lợi nhuận tối đa cho tất cả các bên tham gia. Hiện nay, với quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, đã làm cho chuỗi giá trị vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia, vùng lãnh thổ và hình thành chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, Chính phủ đã quan tâm, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị nông sản thông qua chủ trương, chính sách phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã tham quan mô hình ứng dụng Ozon và tia cực tím xử lý nước nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 3 giai đoanh gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành (Dương Kinh)./

T.H31378