Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 26 tháng 7, EU đăng công báo Quy định (EU) số 2023/1536, ngày 25 tháng 7 năm 2023, sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 396/2005 về ngưỡng dư lượng nicotine có trong hoặc trên một số sản phẩm.Theo đó; mức dư lượng tối đa chất nicotine chung trong hoặc trên một số sản phẩm rau, củ, quả, ngũ cốc là 0,01mg/kg; tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ như:
- MRL nicotin trong rose hip giảm từ 0,3 mg/kg xuống 0,2 mg/kg.
- Trong rau gia vị và hoa ăn được giảm từ 0,4 mg/kg xuống 0,1 mg/kg.
- Trong nấm dại (tươi) giảm từ 0,04 mg/kg xuống 0,02 mg/kg.
- Trong chè giảm từ 0,6 mg/kg xuống 0,5 mg/kg.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, ngoại trừ điều 2 được áp dụng từ ngày 14 tháng 9 năm 2023.
Xem đường link sau để biết thêm chi tiết: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.187.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A187%3ATOC

(Congthuong)32250