Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 11/1/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT)T tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: MARD)

Năm 2021, mặc dù thực hiện phòng chống dịch Covid-19 có nhiều khó khăn, thách thức không chỉ riêng đối với Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng và trực tiếp là Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát ác nội dung Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ giai đoạn 2021, 2030 góp phần thúc đẩy phát triển Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Ân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ. Kết quả đã hoàn thành 36/36 nhiệm vụ, đạt 100%; hoàn thành 92/93 sản phẩm, hoạt động, đạt 98,9%.

Trong năm 2021, Bộ đã tổ chức Đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị về đẩy mạnh công tác cải cách thể chế và cải cách TTHC của Bộ, họp Ban chỉ đạo CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ, triển khai công tác xác định chỉ số CCHC (PARINDEX) của Bộ,… nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động năm 2021 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Bộ cũng đã ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình CCHC của Bộ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Chỉ số cải cách hành chính của Bộ; công tác công tác cải cách TTHC và xác định chỉ số PARINDEX; đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC,…

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ NN-PTNT đã cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 119 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 58 thủ tục hành chính. Bộ cũng rà soát, đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Bộ rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là 429/2.559 quy định, đạt 16,76%; cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.

Về hiện đại hóa hành chính, Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, triển khai xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0; hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 100% văn bản đã được ký số, gửi, nhận trên phần mềm văn phòng điện tử và trục liên thông văn bản quốc gia.

Tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh; rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, dịch vụ công trực tuyến; triển khai Chương trình chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của TTgCP; đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của Bộ.

Đến nay, Bộ NNPTNT đã "điện tử hoá" 159 quy định về thủ tục hành chính, 17 quy định về chế độ báo cáo, 423 quy định về yêu cầu điều kiện, 227 quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn, 1.768 quy định về kiểm tra chuyên ngành... Các quy định này được cập nhật trên phần mềm, nên việc tra cứu trở nên dễ dàng thuận tiện hơn nhiều so với trước. 

Đặc biệt, Bộ đã rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 429/2.559 quy định, đạt 16,76%; cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.  

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 44 văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gồm 2 Luật, 6 Nghị định, 36 Thông tư.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, ông Ân cho biết Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 của Bộ; vận hành Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ đảm bảo hiệu quả.

Năm 2022, Bộ NN-PTNT sẽ hoàn thiện môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi số ngành NN-PTNT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kết nối Cổng Dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng tiến độ.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, là vô cùng quan trọng.

“Chúng ta đã mở cửa với thế giới và thực hiện 17 Hiệp định FTA thế hệ mới. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Tuy nhiên có thách thức, ắt sẽ vượt qua. Thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiến tới việc tạo môi trường minh bạch để đầu tư phát triển cũng như kết nối hệ sinh thái nông nghiệp, tạo bước đột phá trong nông nghiệp, qua đó góp phần ổn định đất nước”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ phải thể chế hoá, có kế hoạch riêng cho từng quý, từng tháng chứ không phải "nói xong để đấy". Thứ trưởng cho rằng, việc cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, thể chế phải được xem là cuộc cách mạng như khoán 10, khoán 100 của ngành nông nghiệp. 

Đối với vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp, Thứ trưởng đề nghị 2 ngành chăn nuôi và trồng trọt đẩy mạnh việc triển khai môi trường số. Để làm được điều đó, theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT, cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị và cần mời những tập đoàn công nghệ lớn tham mưu.

“Phải sớm triển khai Đề án chuyển đổi số ngành NN-PTNT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số phải đi vào thực tế, cụ thể hóa tới từng công trình, từng kế hoạch”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

V.A (mard.gov.vn)30269