Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 25/11/2022, tại Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Củng cố, đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông và tham vấn chính sách cho khuyến nông cơ sở, khuyến nông thôn bản, tổ nhóm khuyến nông cộng đồng”. Tham dự hội thảo có ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; cán bộ Trung tâm Khuyến nông quốc gia; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Trung tâm Khuyến nông và doanh nghiệp của 28 tỉnh khu vực phía Bắc.


Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát biểu tại hội thảo

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, ngày 02/3/1993, Chính phủ ban hành Nghị định 13-CP về công tác khuyến nông. Mục tiêu của khuyến nông giai đoạn này nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Hệ thống khuyến nông được tổ chức từ trung ương đến cơ sở (từ Trung tâm khuyến nông và các trạm khuyến nông xã).

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông (thay thế Nghị đinh số 02/2010/NĐ-CP). Mục tiêu của công tác khuyến nông giai đoạn từ năm 2018 đến nay, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Tại tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ 1993 - 2017, hoạt động khuyến nông luôn bám sát các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn; tích cực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho Nhân dân. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai được kiện toàn, đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp. Do yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp không còn hệ thống ở cơ sở, hoạt động khuyến nông gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế… nên hiệu quả công tác khuyến nông chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 126 khuyến nông viên xã, 357 cộng tác viên khuyến nông thôn, bản làm việc tại 357 thôn, bản thuộc các huyện 30a. Theo đánh giá của tỉnh, việc quản lý, sử dụng hệ thống khuyến nông cơ sở hiện nay chưa đồng bộ trong toàn tỉnh. Chế độ chính sách, lương, phụ cấp, định mức chi thường xuyên của khuyến nông viên thấp. Một số xã chưa quan tâm chỉ đạo phối hợp giữa khuyến nông viên xã với các ban, ngành, đoàn thể nên các chương trình, mô hình, dự án sản xuất nông - lâm nghiệp hiệu quả tuyên truyền chưa cao…

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh, Trung tâm Khuyến nông các địa phương đã đánh giá thực trạng về hoạt động và tổ chức bộ máy của hệ thống khuyến nông các cấp; đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức bộ máy và hoạt động khuyến nông; đề xuất chính sách phù hợp giúp cho khuyến nông cộng đồng, tổ nhóm khuyến nông ở cơ sở hoạt động hiệu quả...

Kết luận Hội thảo, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh, để củng cố, đổi mới, kiện toàn hệ thống khuyến nông, giải pháp xuyên suốt là đổi mới tư duy hoạt động khuyến nông từ “thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao” sang tư duy “hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về khuyến nông theo quy định của pháp luật”, tiếp cận với các quy định, chính sách về: cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công…; Đổi mới tư duy về hệ thống khuyến nông từ mô hình theo cấp quản lý hành chính sang tư duy mô hình tinh gọn, linh hoạt phù hợp với từng loại hình sản xuất và địa phương, theo nhu cầu của xã hội và thị trường; Rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới khuyến nông (hệ thống khuyến nông) gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu của xã hội và thị trường; Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khuyến nông; tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ khuyến nông…/

T.Hiền31423