Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Họp triển khai kết quả Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại các đơn vị thuộc Bộ.


Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại Phiên họp thứ nhất, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, phân cấp thủ tục hành chính đã được phê duyệt; Tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách của bộ, ngành, địa phương; Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp

Triển khai kết quả Phiên họp thứ nhất, Văn phòng Bộ đã tiến hành tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, trong 08 tháng đầu năm 2023, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 24 TTHC tại 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (02 NĐ, 01 TT); thẩm định 08 TTHC tại 01 Thông tư; đã ban hành 08 TTHC đảm bảo đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trong 08 tháng năm 2023, Bộ đã công bố, công khai đầy đủ 76 TTHC. Bộ đã rà soát, làm sạch tổng số 349 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ (gồm: 218 cấp Bộ, 100 cấp tỉnh, 16 cấp huyện, 11 cấp xã, 04 cơ quan khác) và công khai đầy đủ, chính xác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Đồng thời, cập nhật chính xác, đầy đủ 694 quy định kinh doanh (trong đó có 673 quy định hiện hành và 21 quy định cấm).

Bộ NN&PTNT đã thống kê, đưa vào kế hoạch rà soát 79/158 TTHC nội bộ (50%) để đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ giai đoạn 1 (năm 2023-2024), đảm bảo cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ, theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 11/2023.

Ngày 30/8/2023, Văn phòng Bộ đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị về nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC; trong đó đã hướng dẫn cụ thể điền biểu mẫu thống kê và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ; hướng dẫn đánh giá, rà soát chuỗi TTHC.

Về nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên cần tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch và yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có thời hạn cụ thể, là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm như sau: Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp TTHC; Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Qua quá trình thực thi cho thấy việc cắt giảm TTHC, việc thực hiện đồng bộ CCHC là yếu tố rất quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ nghiên cứu phương án thành lập các tổ, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, giữa các Bộ và giữa các Cục.  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, việc cắt giảm TTHC sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Với thực hiện cải cách TTHC một cửa, Thứ trưởng nhấn mạnh sự phối hợp giữa bộ phận một cửa và các đầu mối văn phòng trên quan điểm xuyên suốt không để trì trệ, chậm trễ, đảm bảo sự hài lòng của xã hội. 

HNN (mard.gov.vn)32349