Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, năm 2022 toàn tỉnh sử dụng khoảng 3.498 tấn thuốc thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để quản lý dịch hại trên các loại cây trồng (giảm 219 tấn so với năm 2021). Với lượng thuốc sử dụng trên lượng bao gói BVTV phát sinh tương ứng khoảng 175 tấn/năm. Để tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV, lũy kế đến cuối năm 2022 toàn tỉnh đã lắp đặt được 3.701 bể thu gom bao gói thuốc BVTV trên diện tích đất canh tác 300.000ha (tăng 559 bể so với 2021), lượng bao gói được thu gom và tiêu hủy đúng quy định đạt 42,5 tấn/175 tấn (chiếm 24,3%).Bên cạnh đó, năm 2022, lồng ghép trong các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn 85 lớp cho khoảng 3.995 lượt nông dân về thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND các huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức 03 Lễ phát động Thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp, bao gói thuốc BVTV tại khu vực đầu nguồn hồ Đan Kia - suối Vàng - huyện Lạc Dương; khu vực phường 12 - TP. Đà Lạt và khu vực xã Tu Tra, Ka Đơn - huyện Đơn Dương với 300 - 350 lượt người tham dự/lễ phát động. Kết quả tổng lượng bao gói thuốc BVTV đã thu gom, xử lý đúng quy định 2,2 tấn.

Trong năm 2023, ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn việc thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cho nông dân. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV tổ chức các Lễ phát động, tuyên truyền về thu gom bao gói thuốc BVTV, triển khai chương trình đổi bao gói thuốc BVTV lấy quà tặng. Lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt thôn, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, phân loại, xử lý bao gói thuốc BVTV đúng quy định. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nâng cao trách nhiệm năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã, trưởng các thôn/khu, các đoàn thể và cộng đồng về quản lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố sẽ bố trí kinh phí xây dựng thêm khoảng 500 bể thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn. Hợp đồng với các Công ty Dịch vụ Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép để tiêu hủy đúng quy định khoảng 100 tấn bao gói thuốc BVTV.

Để công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chi tiết việc thu gom bao gói thuốc BVTV phát sinh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 65, Nghị định 08/2022/NĐ-CP về hướng dẫn Luật BVMT; Nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ quy định về việc thu phí bảo vệ môi trường từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV để giảm tải cho ngân sách địa phương trong việc bố trí kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV./.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng31569