Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 08/6/2022, Thứ trưởng thường trực Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp BCĐ CCHC Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã quán triệt, phân tích, đánh giá, xác định những tồn tại, hạn chế và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của Bộ năm 2022 và tiếp theo.
Ngày 20/6/2022, Thứ trưởng thường trực Phùng Đức Tiến đã ký văn bản số 3936/BNN-TCCB, kết luận nội dung cần quán triệt thực hiện ngay tại các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện các nội dung cụ thể là: rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC (Parindex) của Bộ năm 2021; quán triệt rõ trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhận thức đầy đủ về việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ và cơ quan, đơn vị và rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Nhằm triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ hoàn tất các nhiệm vụ tổ chức bộ máy, khẩn trương, quyết liệt sớm trình Bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính phủ, Thướng Chính phủ và Ban Cán sự đảng Bộ để sớm ổn định các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hoàn thành các chỉ số cải cách TTHC năm 2022 (lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành hoàn thành mục tiêu cắt giảm thêm 8%) theo yêu cầu của Chính phủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ…
Vụ Tài chính rà soát, phối hợp có giải pháp hiệu quả trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước thường xuyên năm 2022 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ; hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo bám sát các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần (Tài chính công) theo bộ Chỉ số CCHC của Bộ, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ năm 2022.
Văn phòng CCHC theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo CCHC kết quả thực hiện của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện quy định về tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ năm 2022 theo kế hoạch; các đơn vị chủ động tự đánh giá nội bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị làm cơ sở để triển khai thực hiện tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (Parindex) của Bộ năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chi tiết kết luận tại đây

 

NLA (Mard.gov.vn)30830