Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản QPPL của Bộ, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản QPPL.Ngày 01/2/2024 Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 918/CT-BNN-PC “về tăng cường công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”. Theo Chỉ thị số 918/CT-BNN-PC, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung như: Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của công chức, bảo đảm thi hành nghiêm túc, toàn diện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 .... trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đặc biệt thực hiện hiệu  quả việc đề xuất, lập và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL hằng năm của Bộ, của đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả làm việc của lãnh đạo, công chức trong công tác xây dựng, trình ban hành văn bản QPPL, bảo đảm phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách pháp luật. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể góp phần nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản QPPL của Bộ.

(Vụ Pháp chế trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 918/CT-BNN-PC)

         

Vụ Pháp chế32734