Skip Ribbon Commands
Skip to main content- Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống Cà phê chè chất lượng cao phục vụ sản xuất cho các vùng trồng chính”

- Kinh phí NSNN: 5.370,0 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 7/2018 – 12/2022

- Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

 - Các thành viên tham gia chính (chi tiết tại báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ)

 - Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

            + Thời gian nghiệm thu: dự kiến tháng 12 năm 2022

            + Địa điểm họp hội đồng nghiệm thu tại: Hà Nội

  - Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Tải file nhiệm vụ đính kèm tại đây).31409