Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCăn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trong đó quy định về yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và tính năng phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá;

Căn cứ Thông báo số 1008/TB-TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 của Tổng cục Thủy sản về việc cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá;

Căn cứ văn bản số 20221224/BCTCTS ngày 18/12/2022 của Công ty TNHH Công nghệ tự động hóa L’Trần về việc báo cáo và thông báo mẫu kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu kèm theo văn bản nêu trên của Công ty TNHH Công nghệ tự động hóa L’Trần, Tổng cục Thủy sản thông báo thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có thương hiệu Iridium Edge Solar của Công ty TNHH Công nghệ tự động hóa L’Trần, cụ thể như sau:31595