Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào ngày 11/8/2020 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian qua Đảng ủy Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 23/10/2019 về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành xong đại hội theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao một bước đáng kể được thể hiện ở chất lượng Văn kiện trình Đại hội và chất lượng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội 59 cơ sở đã bầu ra được 347 đồng chí cấp ủy viên, trong đó nữ 69 đồng chí (19,88%), cấp ủy dưới 40 tuổi có 35 đồng chí (chiếm 10,1%), cấp ủy viên có trình độ Đại học trở lên có 345 đồng chí (chiếm 99,4%), cấp ủy viên có trình độ lí luận chính trị cao cấp và cử nhân có 249 đồng chí (chiếm 71,8%). Sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chuẩn y cấp ủy. Việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ Bộ diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định, đồng thời là cơ sở để toàn Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện trong 5 năm tới.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; đứng trước kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và nông dân cả nước vào một thời kỳ phát triển mới của Bộ, Ngành. Đại hội được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 3.912 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn thể hiện khát vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, Ngành mong muốn cống hiến vì một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

 Năm năm qua, Đảng bộ Bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, cổ vũ, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định phương châm hoạt động là “phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm các nội dung chính: (1) Thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa II; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa III; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, Ngành phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phan Thành Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT28613