Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023 về tăng cường công tác truyền thông chính sách. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, công tác truyền thông cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực thi chính sách.Chỉ thị nêu rõ “Thời gian qua công tác truyền thông chính sách được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng thực thi và hoàn thiện chính sách”. Đồng thời, Chỉ thị cũng khẳng định vai trò của Truyền thông chính sách là: “một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 05 nhiệm vụ chính. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QQPL giai đoạn 2022-2027”, Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan chủ trì thực hiện tốt Quyết định này. Đồng thời, xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Chỉ thị nhấn mạnh: “Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số, sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu thế thông tin trên báo chí, chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, đảm bảo thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí phải là dòng chảy chính”.

Vụ Pháp chế trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 21/3/2023.

Vụ Pháp chế31812