Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Hệ thống văn bản Văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
{{item.VBPQSokyhieu}} {{item.VBPQTrichYeu}} {{item.VBPQNgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}}