Skip Ribbon Commands
Skip to main content

365/QĐ-BNN-TC

365/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT