Skip Ribbon Commands
Skip to main content

803/QĐ-BNN-TC

803/QĐ-BNN-TC

Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT